Strona główna Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez serwis ExitDoor Magazine

Niniejszy regulamin świadczenia usług, zwany w dalszej treści: „Regulaminem”, określa ogólne zasady korzystania z serwisu www.exitdoor.pl, zwanego w dalszej treści: „Serwisem”, przez Użytkowników sieci Internet. Każdy Użytkownik, przed podjęciem jakichkolwiek działań, związanych z korzystaniem z Serwisu, jest zobowiązany zapoznać się z treścią zapisów niniejszego Regulaminu. Podjęcie jakichkolwiek działań, związanych z korzystaniem z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§1 Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady działania serwisu ExitDoor Magazine, zwanego w dalszej treści: ?Serwisem?, w tym główne zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje użyte w treści Regulaminu

 1. Serwis – strona internetowa www.exitdoor.pl, umożliwiająca bezpłatne przechowywanie i dostęp do Danych w sieci Internet, zgodnie z jego przeznaczeniem, szczegółowo określonym niniejszym Regulaminem,
 2. Organizator – organizator serwisu – EcoCom z siedzibą Gdańsku,
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu po uprzednim zarejestrowaniu lub zalogowaniu bądź umieszczeniu danych w formie komentarza lub ogłoszenia,
 4. Osoba trzecia niebędąca Użytkownikiem – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca dostęp do Danych w Serwisie, bez konieczności uprzedniej rejestracji w Serwisie lub zalogowania do Serwisu,
 5. Konto Użytkownika Serwisu – indywidualne uprawnienie Użytkownika do zamieszczania Danych w Serwisie, przyznane Użytkownikowi, po dokonaniu skutecznej rejestracji, do którego dostęp możliwy jest po wprowadzeniu przez Użytkownika hasła, samodzielnie wybranego podczas rejestracji,
 6. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 7. Dane – w szczególności dzieło, wizerunek, opis osób, zdarzeń, rzeczy, działalności, odesłania do innych stron WWW i linków, komentarze, informacje handlowe oraz wszelkie inne informacje zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie, zgodnie z prawem i przeznaczeniem Serwisu.

§3 Korzystanie z Serwisu ExitDoor Magazine

1. Organizator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Serwisu do swobodnego i zgodnego z przepisami prawa i profilem Serwisu korzystania, określonym niniejszym regulaminem w zakresie, a także umieszczenia w Serwisie Danych, po uprzednim zarejestrowaniu się Użytkownika i każdorazowym zalogowaniu się do Konta Użytkownika Serwisu.

2. Użytkownik oświadcza, że Dane zamieszczone w Serwisie są zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej i praw autorskich.

3. Użytkownik zamieszczający w Serwisie wizerunki lub dzieła pod jakąkolwiek postacią, oświadcza, że przysługuje mu prawo do udostępnienia wizerunku i dzieł na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dane zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie mogą naruszać dóbr osobistych, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, w szczególności zakazane jest zamieszczanie treści pornograficznych, dyskryminujących lub innych treści o podobnym charakterze, które naruszałyby prawa innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niebędących Użytkownikami lub innych osób. W szczególności zakazane jest umieszczanie wszelkich Danych, naruszających prawo powszechne Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo międzynarodowe.

5. W sytuacji zamieszczenia przez Użytkowników w Serwisie Danych zawierających Informacje handlowe, konieczne jest wyraźne wyodrębnienie i oznaczenie tych Informacji, w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Każda informacja handlowa powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana oraz przynajmniej jego identyfikowalnych adresów elektronicznych,

b) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności korzyści, związanych promowanym towarem lub usługą, a także jednoznaczne określenie wszelkich warunków, niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem danej oferty,

c) wszelkie informacje dodatkowe, które mogą mieć istotny wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności wszystkie ostrzeżenia i zastrzeżenia.

6. Każdy użytkownik zobowiązany jest do podania informacji, wymaganych dla skutecznego zarejestrowania lub zalogowania się w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie zamieszczonych przez niego Danych, jak również wyraża zgodę na wgląd w Dane, zamieszczane przez innych Użytkowników i osoby trzecie niebędące Użytkownikami, a także na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

7. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

a) na swoje żądanie, jednoznacznie wyrażone w drodze e-mailowej;

b) bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

§4 Zamieszczanie danych w Serwisie ExitDoor Magazine

Organizator nie ma wpływu na treści zamieszczane w Serwisie Danych oraz w komentarzach, z zastrzeżeniem postanowień ust 3.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści danych zamieszczanych w Serwisie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych przez Użytkowników Danych, a także za zamieszczenie Danych w sposób niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo do uniemożliwienia dostępu do Danych oraz ich usunięcia, w sytuacji gdy uzyska wiarygodną informację, że Dane zamieszczone w Serwisie nie są zgodne z obowiązującym prawem, a także gdy naruszają prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, niebędących Użytkownikami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika i wykasowania konta Użytkownika Serwisu, w każdym przypadku stwierdzenia nieprawdziwości zamieszczonych przez Użytkownika Danych lub Danych zmieszczonych w Sposób niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu. W takich przypadkach Użytkownik będzie poinformowany przez Organizatora o podjętych krokach drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Danych, które zamieszcza w Serwisie.