Strona główna Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez serwis ExitDoor Magazine

Niniejszy regulamin świadczenia usług, zwany w dalszej treści: „Regulaminem”, określa ogólne zasady korzystania z serwisu www.exitdoor.pl, zwanego w dalszej treści: „Serwisem”, przez Użytkowników sieci Internet. Każdy Użytkownik, przed podjęciem jakichkolwiek działań, związanych z korzystaniem z Serwisu, jest zobowiązany zapoznać się z treścią zapisów niniejszego Regulaminu. Podjęcie jakichkolwiek działań, związanych z korzystaniem z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§1 Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady działania serwisu ExitDoor Magazine, zwanego w dalszej treści: „Serwisem”, w tym główne zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje użyte w treści Regulaminu

 1. Serwis – strona internetowa www.exitdoor.pl, umożliwiająca bezpłatne przechowywanie i dostęp do Danych w sieci Internet, zgodnie z jego przeznaczeniem, szczegółowo określonym niniejszym Regulaminem,
 2. Organizator – organizator serwisu – EcoCom z siedzibą Gdańsku, 80-308 ul. Wita Stwosza 73/119, NIP: 583-214-62-02.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu po uprzednim zarejestrowaniu lub zalogowaniu bądź umieszczeniu danych w formie komentarza lub ogłoszenia,
 4. Osoba trzecia niebędąca Użytkownikiem – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca dostęp do Danych w Serwisie, bez konieczności uprzedniej rejestracji w Serwisie lub zalogowania do Serwisu,
 5. Konto Użytkownika Serwisu – indywidualne uprawnienie Użytkownika do zamieszczania Danych w Serwisie, przyznane Użytkownikowi, po dokonaniu skutecznej rejestracji, do którego dostęp możliwy jest po wprowadzeniu przez Użytkownika hasła, samodzielnie wybranego podczas rejestracji,
 6. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 7. Dane – w szczególności dzieło, wizerunek, opis osób, zdarzeń, rzeczy, działalności, odesłania do innych stron WWW i linków, komentarze, informacje handlowe oraz wszelkie inne informacje zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie, zgodnie z prawem i przeznaczeniem Serwisu.

§3 Korzystanie z Serwisu ExitDoor Magazine

 1. Organizator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Serwisu do swobodnego i zgodnego z przepisami prawa i profilem Serwisu korzystania, określonym niniejszym regulaminem w zakresie, a także umieszczenia w Serwisie Danych, po uprzednim zarejestrowaniu się Użytkownika i każdorazowym zalogowaniu się do Konta Użytkownika Serwisu.
 1. Użytkownik oświadcza, że Dane zamieszczone w Serwisie są zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej i praw autorskich.
 1. Użytkownik zamieszczający w Serwisie wizerunki lub dzieła pod jakąkolwiek postacią, oświadcza, że przysługuje mu prawo do udostępnienia wizerunku i dzieł na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Dane zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie mogą naruszać dóbr osobistych, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, w szczególności zakazane jest zamieszczanie treści pornograficznych, dyskryminujących lub innych treści o podobnym charakterze, które naruszałyby prawa innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niebędących Użytkownikami lub innych osób. W szczególności zakazane jest umieszczanie wszelkich Danych, naruszających prawo powszechne Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo międzynarodowe.
 1. W sytuacji zamieszczenia przez Użytkowników w Serwisie Danych zawierających Informacje handlowe, konieczne jest wyraźne wyodrębnienie i oznaczenie tych Informacji, w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Każda informacja handlowa powinna zawierać:
 • dokładne oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana oraz przynajmniej jego identyfikowalnych adresów elektronicznych,
 • wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności korzyści, związanych promowanym towarem lub usługą, a także jednoznaczne określenie wszelkich warunków, niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem danej oferty,
 • wszelkie informacje dodatkowe, które mogą mieć istotny wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności wszystkie ostrzeżenia i zastrzeżenia.
 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest do podania informacji, wymaganych dla skutecznego zarejestrowania lub zalogowania się w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie zamieszczonych przez niego Danych, jak również wyraża zgodę na wgląd w Dane, zamieszczane przez innych Użytkowników i osoby trzecie niebędące Użytkownikami, a także na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 1. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
   • na swoje żądanie, jednoznacznie wyrażone w drodze e-mailowej;
   • bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
 1. Serwis exitdoor.pl ma jedynie charakter poglądowy, dlatego w żadnej mierze nie może stanowić i zastępować porady lekarskiej. Redakcja serwisu zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań, aby udostępniane przez nią informacje miały jak najwyższą wartość merytoryczną. Zawsze jednak decyzja odnośnie leczenia należy jedynie do lekarza lub farmaceuty. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, wynikającej z potencjalnego wykorzystania zamieszczonych na stronach serwisu informacji, gdyż nie prowadzą oni działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.

§4 Zamieszczanie danych w Serwisie ExitDoor Magazine

 1. Organizator nie ma wpływu na treści zamieszczane w Serwisie Danych oraz w komentarzach, z zastrzeżeniem postanowień ust 3.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści danych zamieszczanych w Serwisie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych przez Użytkowników Danych, a także za zamieszczenie Danych w sposób niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu.
 1. Organizator ma prawo do uniemożliwienia dostępu do Danych oraz ich usunięcia, w sytuacji gdy uzyska wiarygodną informację, że Dane zamieszczone w Serwisie nie są zgodne z obowiązującym prawem, a także gdy naruszają prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, niebędących Użytkownikami.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika i wykasowania konta Użytkownika Serwisu, w każdym przypadku stwierdzenia nieprawdziwości zamieszczonych przez Użytkownika Danych lub Danych zmieszczonych w Sposób niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu. W takich przypadkach Użytkownik będzie poinformowany przez Organizatora o podjętych krokach drogą elektroniczną.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Danych, które zamieszcza w Serwisie.

§5 Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników,
 2. czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez informację zamieszczoną w witrynie serwisu www.exitdoor.pl.

§6 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie (majątkowe i niemajątkowe) do elementów graficznych Serwisu wykonanych przez Organizatora, w tym do logo „exitdoor”, a także układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Organizatorowi.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników lub osoby trzecie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem ochrony praw Organizatora.
 3. Żaden z zamieszczonych w naszym serwisie utworów nie może być w jakikolwiek sposób powielany, rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany, również w mechaniczny lub elektroniczny sposób, w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody właściciela. Dotyczy to w szczególności treści zamieszczanych w Internecie. Samowolne i z naruszeniem prawa jakiekolwiek wykorzystanie naszych utworów w całości lub w części jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§7 Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w Regulaminie dotyczących uzyskania statusu Użytkownika.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.exitdoor.pl/regulamin/, w tym również w wersji umożliwiającej zapisanie lub wydrukowanie w formie papierowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany.
 3. O zmianach w Regulaminie, Organizator poinformuje Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 11.07.2019.